Eloy Pérez, alcalde de Monterroso.

Xoves, 27 de xuño de 2024.- O Goberno local do Concello de Monterroso a través dunha proposta de Alcaldía pide aprobar a mutación demanial subxectiva por cesión da titularidade do tramo da estrada LU-221 (Monterroso N-l40-Palas de Rei N-547) pq 0+000 ao 0+660 (calzada) a favor da Xunta de Galicia sen cambio do destino e en exercicio das súas competencias.

A proposta de Alcaldía foi aprobada no Pleno celebrado este xoves pola Corporación municipal.

O alcalde toma esta decisión tendo en conta o mal estado de LU-221 no seu tramo comprendido entre o pq 0+000 e o 0+660, polo que se fai necesario levar a cabo a cesión da titularidade da estrada a favor da Xunta de Galicia para fins da súa competencia vinculados ao uso ou servizo público.

O firme presenta un estado “mellorable”
A pesar de que as beirarrúas e o estacionamento en superficie se atopan nun estado de conservación aceptable, non ocorre o mesmo co firme de aglomerado asfáltico da calzada, que presenta un estado “mellorable”. En concreto, refire importantes danos, como deformacións polo paso de vehículos pesados e fochas (algunhas xa marcadas), o que supón un risco para os vehículos que transitan a vía.

Unha vez formalizada a cesión, a Xunta poderá intervir na vía mellorando o seu estado e a seguridade da mesma.