As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento de selección temporal no Concello de Monterroso para o acceso á condición de funcionario interino nos supostos previstos no artigo 10 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP).

 

BASES REITORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, CON CARACTER INTERINO, UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PDF)

 

BASES ESPECÍFICAS (PDF)

 

MODELO DE SOLICITUDE (DOC)